Polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies”

stosowana przez MAKÓWKA.EDU.PL Michał Szydłowski
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Zielonogórska 17 lok. 30, 41-218 Sosnowiec
NIP: 9491716295, REGON: 241691925

Niniejszy dokument reguluje politykę prywatności i wykorzystywania plików „cookies” serwisu i sklepu internetowego „Laboratorium Pana Korka” prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej https://www.pankorek.pl, zwanego dalej „Sklepem”.

Sklep jest zarządzany przez Michała Szydłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MAKÓWKA.EDU.PL z siedzibą w Sosnowcu (41-218) przy ul. Zielonogórskiej 17 lok. 30, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 9491716295 oraz REGON: 241691925, zwanego dalej „Sprzedawcą”.

Ze Sprzedawcą można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: pan.korek@pankorek.pl oraz pod numerami telefonów: +48 55555 000 7 i +48 531 798 830

1. Wstęp

W części opisującej politykę prywatności podane są informacje o warunkach zbierania, przetwarzania, wykorzystywania i ochrony danych osobowych.

Sprzedawca zbiera informacje dotyczące:

 • osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością,
 • osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
 • osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,

zwanych dalej łącznie „Klientami”.

Danymi osobowymi nie są dane przedsiębiorców, przetwarzane wyłącznie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Rozwoju.

W niniejszym dokumencie wymienione są również stosowane technologie, które wiążą się z przetwarzaniem danych np. obsługa pamięci przeglądarki, geolokalizacja, czy tagi pikselowe.

W zakresie polityki wykorzystywania plików cookies podane są informacje o warunkach przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnych urządzeniach użytkowników końcowych.

Za użytkownika końcowego uznaje się osobę fizyczną lub podmiot, korzystający z publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej lub żądający świadczenia takiej usługi, dla zaspokojenia własnych potrzeb.

2. Deklaracja

Realizując nadrzędny cel jakim jest poszanowanie prywatności Klientów, staramy się dochować wszelkiej należytej staranności. Aby sprostać temu założeniu, realizujemy normy i zasady wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szególności:

 • z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zam.),
 • z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.),
 • z ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).

Czynimy należyte starania, aby dane osobowe Klientów były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,
 • nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem,
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, nie dłużej jednak niż na czas zabezpieczenia roszczeń.

Dane przetwarzane przez Sprzedawcę są przechowywane na bezpiecznych i profesjonalnych zewnętrznych serwerach nazwa.pl, na podstawie umów zawartych przez Sprzedawcę. Umowy te uwzględniają właściwy poziom zabezpieczenia danych.

3. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Sklepu jest Sprzedawca.

4. Cele przetwarzania danych

Dane osobowe Klientów są zbierane i przetwarzane w następujących celach:

 • rejestracji konta w Sklepie,
 • składania zamówienia w Sklepie,
 • korzystania z formularza kontaktowego,
 • zapisywania się na warsztaty i wykłady edukacyjne,
 • kontaktu telefonicznego z Laboratorium.

5. Zakresy przetwarzania danych

Dane osobowe Klientów przetwarzamy w zakresie niezbędnym dla realizacji ustalonego celu. Poniższe zestawienie obejmuje zakresy przetwarzania danych w poszczególnych celach.

Rejestracja konta w Sklepie

 • imię i nazwisko
 • ulica z numerem domu/mieszkania
 • kod pocztowy i miejscowość
 • adres e-mail

Składania zamówienia w Sklepie

 • imię i nazwisko
 • ulica z numerem domu/mieszkania
 • kod pocztowy i miejscowość
 • adres e-mail
 • numer telefonu

Korzystanie z formularza kontaktowego w Sklepie

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu

Zapisy na warsztaty i wykłady

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu

Kontakt telefoniczny

 • numer telefonu

W przypadku Przedsiębiorców (w rozumieniu art. 43¹ Kodeksu cywilnego), powyższe zakresy przetwarzania danych są dodatkowo poszerzone o:

 • firmę Przedsiębiorcy,
 • numer NIP,
 • stanowisko.

Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności:

 • adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu,
 • nazwa domeny,
 • rodzaj przeglądarki,
 • czas dostępu,
 • typ systemu operacyjnego.

Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronach Sklepu.

6. Zakresy wykorzystywania i udostępnianie danych osobowych

Poniższe zestawienie zawiera szczegółowe informacje, jak wykorzystujemy zebrane dane.

Rejestracja konta w Sklepie

Dane osobowe wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta Klienta i zarządzania tym kontem.

Składania zamówienia w Sklepie

Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży z Klientami.

Dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów.

W przypadku, gdy klient wybierze płatność poprzez system xxx, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce xxx.

Korzystanie z formularza kontaktowego w Sklepie

Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia, telefonicznie lub mailowo, odpowiedzi na zadane pytanie.

Zapisy na warsztaty i wykłady

Dane osobowe są przetwarzane w celu jak najlepszej organizacji i obsługi wykładów oraz warsztatów organizowanych przez Sprzedawcę.

Kontakt telefoniczny

Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

Możemy powierzyć dane osobowe Klientów:

 • firmie świadczącej usługi hostingowe,
 • firmie zapewniajęcej obsługę księgową i prawną,
 • innemu podmiotowi, z którym współpracujemy w celu należytego świadczenia usług.

Powierzenie danych osobowych następuje zawsze na podstawie pisemnej umowy. Aktualny wykaz podmiotów, którym powierzamy dane Klientow jest dostępny na żądanie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres pan.korek@pankorek.pl.

Nie udostępniamy zebranych danych podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których jest to wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. na podstawie żądania uprawnionego do tej czynności organu lub sądu.

7. Uprawnienia Klienta

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Klientom przysługują związane z tym uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania w dowolnym momencie,
 • prawo do sprzeciwu,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać wysyłając wiadomość na adres e-mail pan.korek@pankorek.pl lub pismo pod adres:

Pan Korek Laboratorium
ul. Kukułek 65, 41-200 Sosnowiec.

Istnieje również możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
tel. 22 531 03 00, kancelaria@uodo.gov.pl.

8. Dzienniki serwerowe

To wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Sklepu, automatycznie zapisujące żądania stron, które są wysyłane, gdy Klienci korzystają ze Sklepu.

Dzienniki systemowe zawierają:

 • żądanie strony wysłane przez Klienta,
 • adres IP,
 • typ przeglądarki,
 • język przeglądarki,
 • datę i godzinę żądania,
 • co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę Klienta.

Dane gromadzone w dziennikach systemowych są przez nas wykorzystywane przez czas nieokreślony, wyłącznie w celu administrowania Sklepem. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie.

W sposób automatyczny możemy zbierać i zapisywać w dziennikach serwerów:

 • szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług Sklepu,
 • przesłane przez Klienta żądania związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,
 • adres IP,
 • dane techniczne o działaniu Sklepu w związku z czynnościami dokonywanymi przez Klienta — są to w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

Możemy również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki.

9. Pamięć podręczna

Świadcząc usługi na rzecz Klientów, możemy w sposób automatyczny korzystać z pamięci podręcznej przeglądarki, aplikacji lub urządzenia Klienta. Korzystanie to polega na przechowywaniu danych w pamięci przeglądarki, zainstalowanej w urządzeniu Klienta. W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi sesjami Klienta.

Celem korzystania z pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania ze Sklepu, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której te same dane byłyby wielokrotnie pobierane ze Sklepu, obciążając tym samym łącze internetowe Klienta.

10. Geolokalizacja

Sklep albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików cookies, mogą korzystać z funkcjonalności geolokalizacji, polegającej na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o miejscu pobytu Klienta.

W tym celu mogą być przetwarzane:

 • numer IP,
 • dane z czujnika GPS,
 • dane z punktu Wi-Fi,
 • dane ze stacji bazowych sieci komórkowej.

11. Tag pikselowy

Sklep albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików cookies, mogą korzystać z tagów pikselowych.

Tagi pikselowe to elementy publikowane w treściach cyfrowych, które umożliwiają rejestrowanie informacji np. o aktywności Klienta na stronie internetowej.

12. Pliki cookies

W trakcie świadczenia usług na rzecz Klientów, Sklep stosuje profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki cookies.

Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Klienta podczas odwiedzania przez niego Sklepu. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową Sklepu.

Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dostęp do danych z plików cookies mogą posiadać również podmioty zewnętrzne, wymienione w pkt 16 Polityki prywatności i plików cookies.

13. Podstawa przetwarzania plików cookies

Klientów korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych.

Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies następuje w szczególności poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami. Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie, w sposób wolny od opłat i opisany w części dotyczącej zarządzania plikami cookies.
Pliki cookies przetwarzamy na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z późn. zm.).

14. Jakie pliki cookies są przez nas wykorzystywane?

Pliki cookies możemy podzielić na kategorie.

Pod względem celów stosowania plików cookies, rozróżniamy trzy kategorie:

 

Pliki niezbędne

Pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu oraz funkcjonalności, z których Klient chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe.

Pliki funkcjonalne

Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb i preferencji, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Sprzedawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta, korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu może być ograniczone.

Pliki biznesowe

Do tej kategorii należą np. cookies reklamowe. Umożliwiają one dostosowanie reklam wyświetlanych w Sklepie lub poza nim do preferencji Klienta. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta, korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu może być ograniczone.

 

Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookies:

pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji Klienta,
pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji przez Klienta.
Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy:
pliki cookies Sprzedawcy,
pliki cookies podmiotów trzecich.
Pliki cookies Sprzedawcy
Pliki cookies Sprzedawcy pozwalają na rozpoznanie urządzenia Klienta i wyświetlenie strony internetowej Sklepu dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie z jego funkcjonalności staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Klienta, możliwe jest np. zapamiętanie danych logowania, utrzymywanie sesji po zalogowaniu, zapamiętanie wybranych towarów lub usług, czy dostosowanie do preferencji Klienta, jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor.
Pliki cookies podmiotów trzecich
Sprzedawca może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:
Google Adwords – pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords,
Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, a także na badanie zachowań i ruchu Klientów oraz sporządzanie statystyk ruchu,
Google Maps – pozwalają one na przechowywanie informacji o Kliencie, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację Klienta,
YouTube – pozwalają one na przechowywanie informacji o Kliencie, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności usługi YouTube. Google Inc. może śledzić odtwarzanie filmów przez Klienta.
Sprzedawca może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Pliki te mogą być stosowane w celu połączenia kont użytkownika: w zewnętrznym serwisie społecznościowym Facebook z kontem Sklepu, o ile Sprzedawca udostępnia taką funkcjonalność. Pliki te mogą być również wykorzystywane w celu przetwarzania w serwisie Facebook czynności Klienta, wykonanych z użyciem przycisków „Udostępnij” lub „Lubię to”. Przetwarzanie tych czynności może mieć charakter publiczny.
Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych oraz politykami ochrony prywatności podmiotów, które najczęściej oraz w najszerszym zakresie przetwarzają nasze dane:
Polityka prywatności Google
Polityka cookies Facebook
Polityka prywatności Pinterest
Zasady ochrony prywatności Instragram
Polityka prywatności Edrone
Polityka cookies Twitter
Polityka prywatności Freshdesk
Polityka plików cookie Ceneo
Polityka prywatności i plików cookie Przelewy24.pl
Zarządzanie plikami cookies i innymi informacjami
Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli Klient nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady zarządzania plikami można znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową / system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Safari
Chrome
Firefox
Internet Explorer
Opera
Android
Safari (iOS)
W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia Google Ads Preferences.
Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w Podręczniku Użytkownika danego telefonu.
Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności Sklepu.
Odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania
Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.
Zmiany Polityki prywatności i plików cookies
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i plików cookies. W takim przypadku, opublikujemy jej zaktualizowaną wersję w niniejszej lokalizacji.

Kontakt i zgłoszenia

Nieustannie czynimy wszystko, by przetwarzać dane osobowe Klientów i pliki cookies z dochowaniem najwyższych standardów. W przypadku zidentyfikowania zagrożenia lub naruszenia tych standardów, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie.

Zachęcamy także do kontaktu w przypadku pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych lub plików cookies.

Korespondencję prosimy kierować na adres poczty e-mail pan.korek@pankorek.pl lub pod adres:
Pan Korek Laboratorium
ul. Kukułek 65, 41-200 Sosnowiec.